Oracle Cloud Center of Excellence @ GTPlus
PoC Request

[Oracle CCoE] PoC 신청


                    운영시간 : 월-금요일 9시-18시
                    유의사항 : 주말 및 야간 test를 진행하실 경우 사전협의 필요합니다.
                                        제출해주신 신청서를 검토 후 연락드리겠습니다.
                                        문의사항이 있으실 경우 ccoe@gtplus.co.kr                                         연락주시기 바랍니다.
                                        * 는 필수항목 입니다.